Mere om §7,3

SR-regeringen vedtog i februar 2015 en ny, midlertidig beskyttelsesstatus, §7,3, særligt møntet på de syriske flygtninge. Den udgør en svagere beskyttelse end §7,2, idet den sigter på flygtninge, som ikke har et individuelt problem men udelukkende er flygtet pga. den generelle situation i hjemlandet.

Her er vi nede i hovednerven af international beskyttelse, og det er første gang, Danmark har ændret i kriterierne for asyl siden 2001. Formålet har nok mest været en afskrækkelseseffekt, da langt de fleste syrere får konventionsstatus og dermed ikke berøres. I 2015 var det kun ca. 10%, der fik tildelt den nye status, og alle relateret til krigen i Syrien. Men i løbet af 2016 er andelen af flygtninge, som får §7,3, steget til 33%, og den er også anvendt til somaliere. Man kan klage til Flygtningenævnet over statusvalget, og i de 134 sager, hvor en person med 7,3 havde klaget, blev 26% ændret til 7,1 eller 7,2. Se mere om fordeling af status under Tal og statistik.

Hvis vi ser på, hvordan paragraffen er blevet brugt siden den trådte i kraft i marts 2015, rammer den især kvinder, uledsagede mindreårige og mænd over 43 år.

Efter den nye §7,3 gives kun opholdstilladelse i 1 år, og man har ikke adgang til at søge om familiesammenføring før den er blevet forlænget to gange (i alt 3 års opholdstilladelse), medmindre ganske særlige forhold taler for en dispensation (syge børn eller ægtefælle der ikke kan varetage omsorgen for børnene), og uledsagede mindreårige kan dog søge med det samme. Når den 1-årige periode udløber, skal sagen tages op til fornyet behandling. Hvis der stadig er behov for beskyttelse, forlænges den med 2 år, og der kan efter i alt tre års ophold søges om familiesammenføring. Læs en beretning om, hvordan så lang ventetid i familiesammenføring påvirker en familie.

Mange af de syriske flygtninge har været tvunget til at efterlade ægtefælle og børn, og de opholder sig ofte i flygtningelejre under kummerlige forhold i nabolandene, eller i overhængende fare i Syrien. Det er en overtrædelse af flere konventioners ret til familieliv, når man bevidst forhindrer familiens genforening på denne måde, hvilket Institut for Menneskerettigheder har påpeget over for regeringen. Desuden er der intet, der tyder på, at situationen i Syrien vil være væsentligt forbedret om et år, og man må således påregne, at der kun bliver tale om en udskydelse og et forsøg på at skræmme flygtninge udenom Danmark. Det sidste ser ud til at have virket, da mange flygtninge nu har fået indtryk af, at den nye status gælder for alle, der får asyl i Danmark, og derfor vælger de Tyskland eller Sverige i stedet.