Statsborgerskab

Statsborgerskab kan enten fås ved fødslen, hvis mindst en af forældrene er danske statsborgere, eller man kan ansøge om at få det tildelt (naturalisation). Man skal have permanent ophold inden man kan søge om statsborgerskab. Flygtninge skal have haft 8 års lovligt ophold i Danmark inden de kan ansøge, andre indvandrere skal have 9 års lovligt ophold. Der er særlige regler, hvis man er gift med en dansk statsborger, nordisk statsborger eller hvis man er statsløs. Danmark har siden 2015 tilladt dobbelt statsborgerskab.

Ansøgningsskema til ansøgning om statsborgerskab kan udfyldes online med NemID. Derudover kan du downloade ansøgningsskemaet, hvorefter det skal printes, udfyldes og afleveres til ministeriet. Der er et gebyr på 1.200 kr for at indgive ansøgning, og sagsbehandlingstiden er typisk over et år. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der administrerer sagerne, men det er Folketingets indfødsretsudvalg, som afgør ansøgningerne i form af et lovforslag hvert halve år.

Kravene til statsborgerskab er meget høje i Danmark, og i 2001 var det kun 30% af de udlændinge, der havde opholdt sig 15 år i landet, som havde opnået det. Kravene vedrører danskkundskaber, selvforsørgelse, kriminalitet, gæld til det offentlige, erklæring om troskab og loyalitet samt statsborgerskabsprøven omkring dansk historie og kultur. Der er mulighed for at søge dispensation fra visse af kravene, hvis ansøger pga. sygdom eller handicap ikke kan leve op til kravene. Der er dog stadig eksempler på afslag uden begrundelse, og FNs Menneskerettighedskomité afgjorde i maj 2015, at Danmark brød Handicapkonventionen i en sådan sag. 

Den seneste stramning blev vedtaget i juni 2018 gennem en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Kravene til dansk og selvforsørgelse blev skærpet, og en række lovovertrædelser fører nu til udelukkelse for evigt, hvor de tidligere gav en karantæneperiode. Der er desuden åbnet op for at inddrage statsborgerskab igen, og dispensationsadgangen for sygdom/handicap er strammet. Endelig fører modtagelse af dagpenge nu til en forlænget selvforsørgelsesperiode.

Tildelingen skal fremover foregå ved en ceremoni på det lokale rådhus, hvor den nye borger skal udvise "respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne."

Betingelserne vedrører:

• Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.

• Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

• Ophold (8 år for flygtninge, 9 år for indvandrere).

• Kriminalitet (karensperioder eller udelukkelse, alt efter overtrædelsens karakter).

• Gæld til det offentlige (man må ikke skylde penge til stat eller kommune).

• Selvforsørgelse (man må ikke have modtaget kontanthjælp/integrationsydelse indenfor de seneste 2 år, og højst i 4 mdr indenfor de seneste 5 år).

• Danskkundskaber (bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende).

• Indfødsretsprøven af 2015.

Se det nye cirkulære, som trådte i kraft 5. juli 2018 her.

Læs mere om de enkelte krav til statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets website (der er undtagelser og detaljer, som ikke er nævnt ovenfor).