Statsborgerskab

Statsborgerskab kan enten fås ved fødslen, hvis mindst en af forældrene er danske statsborgere, eller man kan ansøge om at få det tildelt (naturalisation). Man skal have permanent ophold inden man kan søge om statsborgerskab. Flygtninge skal have haft 8 års lovligt ophold i Danmark inden de kan ansøge, andre indvandrere skal have 9 års lovligt ophold. Der er særlige regler, hvis man er gift med en dansk statsborger og hvis man er statsløs.

Ansøgningsskema til ansøgning om statsborgerskab kan udfyldes online med NemID. Derudover kan du downloade ansøgningsskemaet, hvorefter det skal printes, udfyldes og afleveres til ministeriet. Der er et gebyr på 1.200 kr for at indgive ansøgning, og sagsbehandlingstiden er typisk over et år. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der administrerer sagerne, men det er Folketingets indfødsretsudvalg, som afgør ansøgningerne i form af et lovforslag hvert halve år.

Kravene til statsborgerskab er meget høje i Danmark, og blev senest strammet i 2015. De vedrører danskkundskaber, selvforsørgelse, kriminalitet, gæld til det offentlige, erklæring om troskab og loyalitet samt statsborgerskabsprøven omkring dansk historie og kultur. Det er dog for nylig vedtaget at tillade dobbelt statsborgerskab. Der er mulighed for at søge dispensation fra visse af kravene, hvis ansøger pga. sygdom eller handicap ikke kan leve op til kravene. Der er dog stadig eksempler på afslag uden begrundelse, og FNs Menneskerettighedskomité afgjorde i maj 2015, at Danmark brød Handicapkonventionen i en sådan sag.

Betingelserne vedrører:

• Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.

• Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

• Ophold (8 år for flygtninge, 9 år for indvandrere).

• Kriminalitet (karensperioder eller udelukkelse, alt efter straffens længde).

• Gæld til det offentlige (man må ikke skylde penge til stat eller kommune).

• Selvforsørgelse (man må ikke have modtaget kontanthjælp/integrationsydelse i mere end 6 mdr indenfor de seneste 5 år).

• Danskkundskaber (bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende).

• Indfødsretsprøven af 2015.

Læs mere om de enkelte krav til statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets website (der er undtagelser og detaljer, som ikke er nævnt ovenfor).