FNs Børnekomité kritiserer Danmarks behandling af flygtningebørn

Børn op til 18 år skal behandles som børn, og barnets tarv skal tages mere alvorligt

For femte gang er Danmark blevet eksamineret i, hvordan det går med at overholde FNs Børnekonvention, som vi har underskrevet. Det er en proces, hvor den danske stat skal gøre rede for tiltag i forhold til komitéens anbefalinger fra sidst, og en række NGO'er afleverer deres vurdering af, hvor der er problemer for børn i Danmark. Udfra dette kommer komitéen så med en række henstillinger til den danske stat.

Her kan du læse Refugees Welcomes korte skyggerapport med vores bekymringer omkring flygtningebørn, som blev inddraget i komitéens arbejde (på engelsk).

Komitéens afsluttende bemærkninger kan hentes her (på engelsk). Nedenfor et kort sammendrag på dansk af de anbefalinger, som vedrører flygtningebørn.

Komitéen bemærker, at:

Flygtningenævnets to nylige tildelinger af asyl til pigebørn pga. FGM anerkendes, men der sker stadig ikke i tilstrækkelig grad en identifikation af piger i risiko for FGM.

Barnets tarv bliver ikke i tilstrækkelig grad vurderet og inddraget i immigrationssager.

Medfølgende børn høres ikke i tilstrækkelig grad i asylsager.

Børn over 15 år har ikke automatisk ret til familiesammenføring med deres forældre, og adgangen er udskudt ved lov i 3 år for flygtninge med midlertidig beskyttelse.

Børn og gravide kvinder, som lever udenfor asylsystemet, har meget begrænset adgang til sundhedsydelser.

Børn, som har fået afslag på asyl, nyder ikke samme sociale beskyttelse som børn med lovligt ophold.

Komitéen henstiller til den danske stat om fremover at:

- Undlade at placere asylsøgende børn og deres familier i lukket detention

- Sørge for mekanismer til at overvåge sårbare personer i hjemlandene efter deportation, også ved frivillig hjemvenden, og reagerer ved underretninger om tortur og mishandling

- Iværksætte foranstaltninger og optræne personale til at sikre, at piger i risiko for FGM identificeres og at det sikres, at de under ingen omstændigheder udsættes for refoulement, herunder oprette klageadgang bla. i lufthavne for piger, der frygter at blive udsat for FGM

- Sikre, at barnets tarv er det primære hensyn i alle beslutninger, der vedrører immigrationssager

- Indføre høring af børn under asylproceduren

- Tage alle nødvendige forholdsregler til at sikre princippet om familiens enhed for børn med internationalt beskyttelsesbehov, herunder hæve aldersgrænsen fra 15 til 18 år og ophæve de tre års ventetid på familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, og desuden sikre effektiv adgang til ambassader og konsulater

- Øge antallet og kapaciteten for personale, der er specialiseret i børn med mentale problemer for at sikre asylsøgende og flygtningebørn tilstrækkelig adgang til behandling for trauma og andre mentale helbredsproblemer

- Sikre fuld adgang til sundhedsbehandling for papirløse gravide kvinder og børn

- Sikre lige social beskyttelse for afviste asylsøgende børn

- Uledsagede mindreårige under ingen omstændigheder indsættes i lukket detention, at børn opholder sig i børnevenlige omgivelser under ansvar af børnefagligt personale fremfor i asylcentre, at alle uledsagede indkvarteres i særlige børnecentre og ikke adskilles fra deres søskende

- Sikre bedre overvågning og forhindring af at uledsagede børn ikke forsvinder fra centrene, og desuden indlede undersøgelser af hvor børnene forsvinder hen samt retsforfølge personer som er ansvarlige for børnenes forsvinden

- Sikre en hurtigere sagsbehandling for børn ved at pålægge myndighederne en større bevisbyrde i asylvurderingen, når et barn vurderes umodent

- Gøre en meget større indsats på alle områder imod salg og udnyttelse af børn, bla. gennem mindre bureaukrati, bedre informationsdeling og bedre identifikationsarbejde. Desuden sikre, at børnene ikke behandles som lovovertrædere men som ofre, og at de har adgang til gratis juridisk hjælp og social støtte. Adgang til at få opholdstilladelse ved vidneforklaring.

Som medlem støtter du vores arbejde
for flygtningebørns rettigheder

Støt / bliv medlem