Seneste stramninger og lovændringer

Regeringen har indført 71 stramninger for flygtninge og indvandrere, og endnu flere er på vej. Vi bringer en kort gennemgang af de seneste.

Gennemførte lovændringer:

• Optjeningsprincip for diverse ydelser:
- Ret til førtidspension først efter 3 års ophold og udregnet på baggrund af bopælstiden i Danmark.
- Fuld børnecheck opnås først gradvist over 6 år.
- Flygtninges bopælstid i hjemlandet medregnes ikke længere, så der nu kræves 40 års ophold i Danmark inden man kan få fuld folkepension og ældrecheck.

Læs Dansk Flygtningehjælps høringssvar.

• Økonomisk sikkerhed ved ægtefællesammenføring sat op fra 5 til 10 år (flygtninge skal dog stadig ikke stille garanti). Læs RWs høringssvar.

• Øget kontrol af rejsedokumenter: Fremmedpas og konventionspas kan spærres eller nægtes fornyet, hvis ansøger mister mere end 3 pas på 5 år. Læs RWs høringssvar.

• Permanent ophold kan nægtes, hvis ansøger har modarbejdet fastlæggelsen af sin identitet (men gælder kun for asylansøgninger indgivet efter 1/1-18). Læs RWs høringssvar.

• Antallet af kvoteflygtninge bestemmes hvert år af ministeren, minimum 0 og maksimum 500. 
Læs RWs høringssvar.

• Udlændingestyrelsen har fået tildelt 40 mio kr. ekstra til øget kontrol.

Størstedelen er afsat til at kontrollere, om herboende flygtninge rejser til hjemlandet. 800 udtages til kontrol, med fokus på Iran, Irak, Syrien og Afghanistan. Man vil bla. overvåge de sociale medier.

Desuden:
- Stikprøvekontrol af identitet/nationalitet blandt de syrere, der fik asyl efter meget hurtig sagsbehandling i 2015-16.
- Kontrolsamtaler på danske ambassader med ansøgerne i familiesammenføringssager.
- Forlængelsessager undersøges for mulig inddragelse.
- Kontrol med pas udstedt til udlændinge i Danmark (se også ovenfor, ny lov).


Samtidig bruger Udlændingestyrelsen mange ressourcer i forhold til tidligere på forlængelser, da alle opholdstilladelser maksimalt gives for 2 år nu, og 1.600 somaliske sager er for nylig blevet gennemgået igen (se Status på somalier-sagerne). De nye krav til familiesammenføring vil også indebære en omfattende kontrol af dokumentation fra udlandet på uddannelse og arbejde.

Fremsatte lovforslag:

• Egenbetaling, tolkebistand, efter 3 års ophold i Danmark.
Dog mulighed for dispensation for syge, gamle og traumatiserede flygtninge.
 Læs RWs høringssvar.

• Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge.
Rammer kun indirekte flygtninge, men vil muligvis betyde flere på Tålt Ophold. Læs RWs høringssvar.

• Nedsættelse af integrationsydelsen med 3% + månedlig sprogbonus erstattet med engangsbonus, træder i kraft 1. juli 2018.

• Udvidelse af opholdskravet vedr. integrationsydelse, således at de gældende 7 år forhøjes til 9 år, før man kan modtage kontanthjælp, samt nyt krav om beskæftigelse på 2,5 år indenfor de seneste 10 år. Læs RWS høringssvar.

• Videreføre §7,3 status, inkl. tre års ventetid på familiesammenføring.
Loven var midlertidig, men regeringen, DF, LA og S er tilfredse med den, og har desuden fået blåstemplet ventetiden i Højesteret. Det er ca. 28% af flygtningene, der får denne status, til dato i alt ca. 4.000. Læs RWs høringssvar.

• Ophævelse af adgangen til at få ophold baggrund af arbejdsmarkedstilknytning, hvis man får inddraget eller ikke forlænget sin opholdstilladelse på grund af asyl eller familiesammenføring. Fremover skal man søge på samme vilkår som en, der aldrig har haft ophold før.

• Nye regler for ægtefællesammenføring
(allerede aftalt med S og DF, sendt i høring, træder efter planen i kraft 1. juli og gælder for ansøgninger indgivet efter den dato). Læs RWs høringssvar.

De gældende regler opretholdes, men strammes og ændres på følgende områder:

- Flygtninge er fortsat undtaget for de fleste krav, men det er samtidig aftalt at undersøge, om kravene til flygtninge kan skærpes, bla. om flere kan henvises til at leve sammen i et tredje land.

- Nyt integrationskrav, hvor parret skal opfylde 4 ud af 6 betingelser, som vedrører dansk/engelsk sprog, uddannelse udover grundskole og fuldtidsarbejde. Et ufravigeligt krav bliver, at den herboende skal have bestået Prøve i Dansk 3. Se de præcise krav herunder.

- Tilknytningskravet afløses af et besøgskrav, som betyder mindst ét lovligt ophold i Danmark.

- Krav om at opfylde de gældende betingelser for permanent ophold (også selvom man har opnået permanent ophold under tidligere, mere lempelige regler).

- Boligkravet udvides, så man fremover ikke må bo i et af områderne på den nye liste, som oprettes – for at komme på den liste, er det tilstrækkeligt at opfylde 2 af de 4 krav på den almindelige ghettoliste gennem de seneste 2 år. Denne liste vil således være en del længere end ghettolisten, som p.t. indeholder 22 boligområder.

- Økonomisk sikkerhed forhøjes fra 50.000 til 100.000, og samtidig er det allerede vedtaget at garantiperioden udvides fra 5 til 10 år.

- Ansøgeren skal ikke blot bestå A1-danskprøven inden 6 mdr., men også A2-prøven senest 9 mdr. efter ankomsten.

Samlet set favoriserer disse krav i ekstrem grad højtuddannede og højtlønnede personer. Analfabeter og mennesker med kort skolegang vil fremover være så godt som udelukkede, både som ansøger og herboende. Permanent ophold er en betingelse for at opnå ægtefællesammenføring, og kravene til dette blev strammet voldsomt i 2017. For at illustrere, hvor svært det er blevet, var det kun 173 personer med flygtningebaggrund, som levede op til de gældende krav for permanent ophold i hele 2017. Hvis man ser bort fra flygtningelandene, er top 3 for familiesammenføringsansøgninger i Danmark: Thailand, Filippinerne og Tyrkiet.


 

De nye integrationskrav lyder således:

Ufravigeligt krav:
• Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

Desuden skal 3 ud af følgende 5 krav opfyldes:
• Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.

• Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

• Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

• Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.

• Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Som medlem sørger du bl.a. for at vi skriver kritiske høringssvar til nye lovforslag

Støt / bliv medlem