Fælles positionspapir: Bedre og lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark

Sammen med 8 andre organisationer præsenterer Refugees Welcome 4 anbefalinger om tilbagerulninger til en mere rimelig flygtningepolitik

I dag, på FN’s Flygtningedag d. 20. juni, præsenterer Refugees Welcome sammen med en lang række andre organisationer 4 anbefalinger under overskriften ”Bedre og lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark”.  Der er udelukkende tale om tilbagerulninger, og ikke ”lempelser”.

De seneste 20 år er regler blevet strammet og rettigheder blevet indskrænket i en jævn strøm for både de flygtninge, der ankommer til Danmark, og for dem, som har boet her i mange år. Men særligt 2015 og 2019 var milepæle, hvor ændringer blev indført, som rammer næsten alle med flygtningebaggrund. Man gik bort fra langsigtet integration med en tryg fremtid i Danmark til kortvarige, midlertidige opholdstilladelser, som kan mistes når som helst.

Som flygtning er det altoverskyggende mål at få en sikker fremtid og kunne genopbygge det liv, man fik ødelagt. Derfor er den nye, danske politik ekstremt nedbrydende for den enkelte, og samtidig har den en negativ indflydelse på integrationen – hverken flygtning eller arbejdsgiver har noget incitament til at engagere sig, så længe opholdstilladelsen hænger i en tynd tråd.

Idéen om at flygtninge kun har brug for få års ophold og derefter skal sendes hjem, holder ikke i virkelighedens verden. Krige, konflikter og undertrykkende diktaturer er desværre oftest langvarige, og kan strække sig over årtier og endda generationer. Derfor er der brug for fremtidsrettede opholdstilladelser.

Kort oversigt over de 4 anbefalinger – se positionspapiret for detaljer:

1) Kriterierne bør ændres, så der igen skal være indtrådt ”fundamentale, stabile og varige ændringer i oprindelseslandet” for at inddrage eller nægte forlængelse af opholdstilladelser på grund af ændrede forhold i oprindelseslandet.

2) Alle opholdstilladelser bør igen gælde i 5 år; der bør kunne opnås permanent ophold efter 3 eller 5 år i landet, og erhvervsuddannelse og videregående uddannelse bør tælle med i beskæftigelseskravet.

3) Begrænsningen i familiesammenføring for flygtninge under §7,3 bør fjernes, så alle flygtninge kan søge om familiesammenføring så snart de har fået asyl.

4) Den nye §19 a bør fjernes, så flygtninges tilknytning til Danmark igen respekteres. Beskæftigelse, uddannelse, sprogkundskaber og børns selvstændige tilknytning bør tillægges større betydning, og tilknytningen til børn over 18 år og andre nære familiemedlemmer bør ligeledes tillægges væsentlig betydning.

Følgende organisationer har underskrevet positionspapiret: Mellemfolkeligt Samvirke, DRC Dansk Flygtningehjælp, DFUNK, Amnesty International Danmark, Refugees Welcome, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, DIGNITY og LGBT Asylum.

Som medlem støtter du bl.a.
det arbejde, som ligger bag
initiativer som dette

Støt / bliv medlem