Hvor mange tager Danmark imod sammenlignet med resten af Europa?

Antallet af nye asylansøgere i Europa er faldende, og Covid 19-restriktioner medførte et brat fald på 32% fra 2019 til 2020. Desuden gik FNs kvotesystem helt i stå.

Hver gang 1.000 mennesker søger asyl i Europa, ender kun 2-3 af dem i Danmark. Sådan har det været de sidste 6 år. I øjeblikket har vi det laveste antal nogensinde. Danmarks befolkning udgør 1 procent af Europas, og da den såkaldte 'flygtningekrise' toppede i 2015 modtog vi lidt flere end vores andel, nemlig 1,6%. Siden da har vi modtaget langt færre end vores andel, udregnet i forhold til befolkning (i 2020 var det 0,28%). Desuden hører Danmark blandt de rigeste og mest velfungerende lande i Europa, så vi kunne med rimelighed tage imod flere pr. indbygger end fx Letland og Rumænien.

Vores to nabolande på begge sider, Sverige og Tyskland, har i årtier ligget blandt de lande i Europa, som har taget imod en uforholdsmæssigt stor del af flygtninge, og gør det stadig. Men selv antallet for Tyskland er det laveste i 10 år. For hver gang 1 person søger asyl i Danmark, kommer 6 til Sverige og 6 til Tyskland, målt per indbygger. Desto mere bemærkelsesværdigt, at Danmark nu befinder sig allernederst.

NYE ASYLANSØGERE PR. 1.000 INDBYGGERE 2020, udvalgte lande

Billedet nedenfor er en illustration af 'flygtningekrisen'. I 2016 blev der givet det største antal opholdstilladelser til flygtninge siden 1995, og disse 4 lande var blandt dem, der gav flest pr. indbygger. Stadig et meget begrænset antal nye personer, set proportionelt. Forestil dig, at det er en stor, dansk folkeskole med 1.000 elever. Du kommer så og fortæller rektor, at der kommer 1-2 nye elever i år, og måske også næste år. De har brug for lidt ekstra hjælp i starten til at lære dansk og falde til. Tror du, rektor ville gå i panik og advare om en trussel mod skolens fremtid og kultur, og beslutte et totalstop for nye elever på ubestemt tid?

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE PR. 1.000 INDBYGGERE 2016, 4 LANDE

Antallet, som søger asyl i Danmark, har fulgt tendensen i det samlede Europa, uanset skiftende danske regeringer og politikker, som det ses af grafen nedenfor. Det pludselige dyk i nye ansøgninger, som skete i december 2015, var en direkte konsekvens af at Sverige indførte grænsekontrol. Kort efter kom der et fald i hele Europa, som skyldtes aftalen med Tyrkiet samt den øgede kontrol af EUs ydre grænser. Antallet i Danmark har dog holdt sig ekstremt lavt, selv efter at grænsekontrollen til Sverige blev til stikprøvekontrol. Det skyldes sandsynligvis en blanding af det dårlige image, som Danmark har opbygget, og at mange vælger at blive i Frankrig eller Tyskland frem for at fortsætte mod Sverige.

At et land modtager mange asylansøgere hænger også sammen med den geografiske placering, og hvor konsekvent landene tager fingeraftryk og registrerer indrejste (fx Italien og Grækenland), og er ikke nødvendigvis udtryk for et ønske hos ansøgeren. Således er mange endt i Danmark, selvom de var på vej til Sverige – men endnu flere er rejst igennem landet uden at blive registreret.

Bruttotallene i Europa er højere end de reelle tal, da mange er registreret i flere lande. Cirka hver fjerde asylansøger i Danmark bliver tilbageført til andre lande pga. fingeraftryk eller visum (Dublin-procedure), og en del får afvist deres sag umiddelbart af andre grunde.

ANTAL ASYLANSØGERE I DANMARK OG EU 2008-2020
Bruttoansøgninger (bemærk målestoksforhold)

Den nedenstående figur viser, at Danmark ligger meget lavt i europæisk sammenhæng. Mængden af nyankomne i 2015 vakte stor opstandelse herhjemme, men var forsvindende lille, når man ser det i sammenligning med vores to nabolande, Sverige og Tyskland. Figuren viser også, at Tysklands stigning var på sit højeste efter at antallet var faldet i Sverige, Danmark og Holland. Frankrig er det eneste af de viste lande, hvor stigningen har været stabil og stadig er lidt stigende.

ASYLANSØGNINGER 2008-2018, UDVALGTE LANDE
Bruttotal

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem