IGU

Find mere info om IGU her, bl.a. videoer og foldere på engelsk / arabisk / farsi / somali / tigrigna / russisk / ukrainsk

Hvad er IGU?

Integrationsgrunduddannelse (IGU) er et 2-årigt forløb, som har været udbudt siden 2016. IGU kombinerer erhvervserfaring og skoleforløb, og formålet er at forbedre flygtninges chancer for at finde fast arbejde i Danmark. Når medarbejderen er færdig efter 2 år, får han/hun et uddannelsesbevis. Virksomheden modtager en bonus på 20.000 kr. efter forløbets første 6 mdr., og igen når IGU-forløbet er gennemført.

IGU-forløbene har hjulpet mange flygtninge med at komme i arbejde, og samtidig optjener man feriepenge og ret til dagpenge. Samlet set får man desuden en bedre indtægt under uddannelsen end på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Hvad er formålet med et IGU-forløb?

Idéen bag IGU er, at flygtninge og familiesammenførte får mulighed for udvikle deres kompetencer og erfaringer indenfor en bestemt virksomhed, som efter IGU-forløbet kan overveje at fastansætte flygtningen i virksomheden. Flygtningens chancer for at få arbejde i virksomheden, eller en lignende virksomhed, forbedres altså. Og virksomheden får mulighed for at ansætte en medarbejder, som allerede kender virksomheden og har de kompetencer, som virksomheden har brug for. 

Hvem kan starte på et IGU-forløb?

Flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge samt afghanere og ukrainere med ophold under de respektive særlove, som:
1.  er mellem 18-40 år,
2.  har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 10 år,
3.  ikke tidligere har gennemført et IGU-forløb.

Hvad indebærer et IGU-forløb?

Et IGU-forløb varer 2 år, hvor man skal:
• Gennemføre en lønnet praktik som medarbejder i en dansk virksomhed.
• Gennemføre et forløb med undervisning indenfor områder, som har relevans for den virksomhed, man er i praktik hos.

Undervisning og praktik skal tilsammen udgøre maximum 37 timer og minimum 33 timer om ugen i gennemsnit, heraf skal skoleperioden udgøre mindst 23 uger fuld tid fordelt over de 2 år. Det kan både være danskundervisning og faglige kurser. Hvordan man fordeler praktik og undervisning er helt op til virksomhed og medarbejder. Det aftaler de to parter indbyrdes, før kontrakten om IGU underskrives.

Hvilke brancher tilbyder typisk IGU-forløb?

Den største gruppe er offentlig forvaltning og socialsikring, derefter kommer engros- og detailhandel, fremstillingsvirksomhed, landbrug og fiskeri, og transport- og godsbefordring. Men næsten alle brancher tilbyder forløb, og ca. 3/4 er i den private sektor.

Virksomheder kan få hjælp og rådgivning til rekruttering af flygtninge på det lokale jobcenter, og fra det lokale VEU-center kan de få hjælp til at sammensætte en relevant uddannelsesplan. Jobservice Danmark kan også hjælpe med at bygge bro mellem jobcenter og virksomhed. Er man interesseret i at starte i IGU, kan man tage kontakt til sit jobcenter.

Hvad er lønnen under IGU?

Lønniveauet afhænger af, hvilken branche man arbejder i. Gennemsnittet ligger på 10-12.000 kr pr md. før skat. Ansættelsen i praktik sidestilles med ordinær og ustøttet beskæftigelse.

I perioder med skoleundervisning er man berettiget til at modtage uddannelsesgodtgørelse, som svarer nogenlunde til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen.

Satserne er således før skat (2023):
Enlig uden børn: 6.897 kr pr md.
Enlig med børn: 13.791 kr pr md.
Gift med børn: 9.652 kr pr md.

Man skal selv ansøge om støtte i den kommune, hvor man bor. Der skal indgives en ansøgning for hver måned, hvor man har modtaget skoleundervisning. Der kan desuden ansøges om refusion af udgifter til kost, logi eller transport til de steder i landet, hvor uddannelsesstedet er placeret langt væk fra praktikstedet.

Hvem går i gang med et IGU-forløb?

De fleste IGU-ansatte er flygtninge, og en mindre del er familiesammenførte til flygtninge. Cirka 3/4 af de ansatte i IGU-forløb er mænd. De fleste har opholdt sig i Danmark i under 2 år, når de begynder deres IGU-forløb. Desværre afbryder en del deres IGU-forløb undervejs, eller møder aldrig op.

Hvad er erfaringerne med IGU?

Generelt er de meget positive, men der er også blevet peget på for meget bureaukrati, og at indtægten er for lav. Her finder du evalueringer af IGU, bl.a. rapporten "IGU i praksis", som KL, LO og DA udgav i 2018, og som også indeholder en masse fine historier om mødet mellem flygtningene og de danske arbejdspladser.