FNs Flygtningekonvention og definitionen på en flygtning

FNs Flygtningekonvention blev vedtaget i 1951. Danmark var det første land, som underskrev, og siden har 144 lande tilsluttet sig. Den blev oprindelig skabt som reaktion på nazisternes udryddelse af jøder og andre minoriteter. Man ville sikre, at alle mennesker, som forfølges i deres eget land, kunne søge beskyttelse i andre lande. 

Definitionen på en flygtning er ifølge konventionen:

”en person som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske anskuelser, som befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret og som ikke er i stand til – eller pga. sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse”.

– altså en person, som er i fare i sit eget land, og som ikke kan få beskyttelse fra sit eget lands myndigheder.

Alle de lande, som har tilsluttet sig, bør således være enige om definitionen – men hvert land har sin egen procedure for, hvordan man vurderer dette. En del lande har dog slet ingen reel procedure, og mange lande nøjes med at tolerere flygtninge uden at give dem rettigheder.

Hvis de danske myndigheder vurderer, at en asylansøger falder indenfor definitionen i FNs Flygtningekonvention, skal han/hun have asyl efter § 7,1 i Udlændingeloven (konventionsstatus), og kan ansøge om det blå konventionspas. 

Danmark har dog et krav om konkret og individuel risiko, som ikke fremgår af Flygtningekonventionen. Dette har UNHCR flere gange påtalt overfor Danmark, senest i forbindelse med indførslen af ny, midlertidig status § 7,3 ("Further, there is nothing in the text of the 1951 Convention to suggest that a refugee has to be singled out for persecution", citat UNHCR i høringssvar til den danske stat nov. 2014). Til gengæld kan man nu i Danmark få konventionsstatus pga. seksuel orientering, hvilket ikke nævnes i konventionen.

Flygtningekonventionen indeholder desuden en række bestemmelser, som skal sikre, at flygtninge behandles ligeværdigt og opnår reel sikkerhed. Desuden berører andre konventioner også rettigheder for flygtninge, bla. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Konventionen om Statsløse og Torturkonventionen.

UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat): 
• laver anbefalinger, fortolkninger og guidelines for asylsagsbehandlingen
• udgiver landerapporter om relevante lande og lokale problematikker, driver flygtningelejre i hele verden, og herfra udvælges kvoteflygtninge 
• behandler ikke klagesager.