Permanent ophold

Alle former for opholdstilladelse i Danmark gives i første omgang midlertidigt, gældende fra 1 til 2 år, afhængigt af hvilken type opholdstilladelse, der er tale om. Konventionsstatus gives for 2 år, familiesammenføring for 2 år og begge former for beskyttelsesstatus for 1 år. Man skal ikke længere selv søge om forlængelse, det sker automatisk. Dog ikke, hvis man er familiesammenført til en flygtning – så skal man selv søge om forlængelse inden fristen udløber. Husk, at der også skal ansøges for børn. Hvis en opholdstilladelse udløber, skal man søge forfra – dvs. rejse til sit hjemland og søge derfra. Det kan tage mange måneder, inden man får svar på ansøgningen om forlængelse.

Efter 8 års lovligt ophold i Danmark (perioden som asylansøger tæller ikke med) kan man søge om permanent opholdstilladelse. For at opnå det, skal man opfylde en række kriterier omkring danskkundskaber, arbejde og kriminalitet. Man kan ansøge allerede efter 4 års ophold, hvis man opfylder samtlige krav, både grundlæggende og supplerende.

NB: Med en opholdstilladelse under særlovene for afghanske evakuerede eller ukrainske fordrevne kan man slet ikke søge om permanent ophold. Det vil kræve, at man først får en anden type opholdstilladelse, fx pga. asyl, familie eller arbejde.

Permanent ophold betyder bare, at man har lov til at være i Danmark og ikke skal søge igen – men man kan godt blive udvist af landet for kriminalitet. Tidligere har flygtninge kunnet rejse på besøg i hjemlandet efter 10 år, hvis de havde opnået permanent ophold – men det gælder ikke længere, nu mister man sin opholdstilladelse.

Hvis man søger om familiesammenføring og ikke er flygtning, er det en forudsætning at man har haft permanent ophold i 3 år. Man skal normalt også have permanent ophold før man kan søge om statsborgerskab.

De seneste omgange af stramninger har betydet, at det næsten er blevet umuligt for flygtninge at opnå permanent ophold. I 2020 var antallet af tilladelser: På baggrund af familiesammenføring: 1.684. På baggrund af asyl: 331.

Du kan få permanent opholdstilladelse, uanset hvilken form for opholdstilladelse du har, men prisen er ikke den samme for alle. Du skal betale et gebyr på 4.835 kr for at ansøge (uanset udfaldet) hvis du er flygtning eller familiesammenført, 7.355 kr hvis du er her pga. studie eller arbejde (priser 2023). Hvis du har indgivet en ansøgning om permanent ophold inden din midlertidige opholdstilladelse udløber, behøver du ikke ansøge om forlængelse samtidig. Den midlertidige vil blive forlænget, hvis der gives afslag på permanent.

Hvis du er mellem 18 og 19 år, og har boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, er reglerne lempeligere. Men du kan ikke ansøge, før du fylder 18.

Grundlæggende betingelser (alle skal opfyldes):

 • Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.
 • Man skal være fyldt 18 år.
 • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser (se nedenfor), skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.
 • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
 • Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 4 år.
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
 • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (mindst 30 timer om ugen) eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år.
 • Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen

Supplerende krav (mindst to af følgende krav skal også opfyldes):

 • Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
 • Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder.
 • Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 292.256,68 kr. (2020-niveau) eller derover de sidste 2 år.
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

De 4 supplerende betingelser rangerer lige, og det er derfor uden betydning, hvilke 2 af de 4 betingelser man opfylder. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Den lempeligere adgang for flygtninge er blevet afskaffet, så alle skal leve op til samme krav. Eneste dispensationsmulighed er, hvis man kan dokumentere ikke at kunne opfylde visse krav pga. varig funktionsnedsættelse (Handicapkonventionen træder til her).

Karensperioder for kriminalitet: man får 6 års ventetid v. betinget fængselsstraf, og 15 års ventetid v. ubetinget fængselsstraf over 60 dage. Ved idømmelse af en straf på 6 mdr. ubetinget fængsel udelukkes man for evigt fra permanent ophold.

Permanent ophold er en forudsætning for at søge statsborgerskab og dermed dansk pas, og man skal have haft permanent ophold i 3 år, før man kan søge om familiesammenføring (medmindre man har fået asyl, og man stadig har behov for beskyttelse).

Du skal ansøge digitalt med NemID på nyidanmark.dk. Hvis du vil klage over afgørelsen, skal den indgives til Udlændingenævnet. Klagen koster 930 kr i gebyr.

Læs mere om permanent ophold på nyidanmark.dk