Ordliste på flygtningeområdet

Alderstest – foretages af læger på uledsagede mindreårige, hvor man mistænker at de er over 18, på baggrund af tandsæt, håndens knogler og kroppens generelle udseende

Anerkendelsesprocent – den andel af asylansøgerne, som får tildelt asyl i første instans hos Udlændingestyrelsen, enten § 7,1 eller § 7,2 eller § 7,3

Asylskema – kort efter ankomsten bliver en asylansøger indkaldt til at udfylde et skema på sit eget sprog om sine personlige oplysninger og sit asylmotiv

Asylproducerende lande – de lande, hvor asylansøgere typisk kommer fra

Baggrundsoplysninger – de oplysninger, som fremgår af landerapporter, artikler, domme o.l. for en given situation

Biometri – fingeraftryk og foto, til brug for opholdskort

Bruttoansøgertal – det samlede antal, som søger om asyl i Danmark (herfra trækkes Dublin-sager)

DRCDanish Refugee Council / Dansk Flygtningehjælp

Dublin-aftalen – aftale mellem EU, Island, Norge og Schweitz om behandling af asylansøgninger

EASO – EUs fælles asylkontor

EMD / ECHR – Den Europæiske Menneskeretttighedsdomstol i Strasbourg (Europarådet)

ECJ – Domstolen i Luxembourg /European Court of Justice (EU)

Genoptagelse – afslag fra Flygtningenævnet og afslag på humanitært ophold kan ikke påklages/ankes, men der kan søges om at få sagen genåbnet på baggrund af nye, væsentlige oplysninger

Hjemvisning – Flygtningenævnet og Udlændingenævnet kan beslutte, at en sag skal tilbage til første instans pga. nye oplysninger eller fejl

Humanitært ophold – opholdstilladelse efter § 9 b, oftest på baggrund af alvorlig sygdom

IFA – internt flugtalternativ (områder i hjemlandet, som vurderes sikre for den pågældende)

Integrationsprogram – de første 3 år har kommunen ansvar for at hjælpe en flygtning i gang

Interview – oplysningssamtaler hos Udlændingestyrelsen kaldes ofte for interview

Konventionsstatus – opholdstilladelse på baggrund af Flygtningekonventionen, Udlændingelovens § 7,1

Kvoteflygtning – en flygtning under UNHCRs genbosætningsprogram (§ 8 i Udlændingeloven)

Landerapport – informationer om forholdene i de lande, hvor asylansøgere typisk kommer fra, indsamles løbende af NGOer og modtagerlandes myndigheder til brug for risikovurderingen. Kaldes også COI (Country of Origin Information)

Lommepenge / pocket money – ydelser, som asylansøgere modtager, kaldes populært for lommepenge

OM-samtale – oplysnings- og motivsamtale, det første interview hos Udlændingestyrelsen

Opholdskort – når man får en hvilken som helst opholdstilladelse i Danmark, skal man have taget fingeraftryk og foto (biometri), og får derefter udleveret et opholdskort, som beskriver hvilken type ophold man har, og hvor længe det gælder.

Opholdsgrundlag – hvilken form for opholdstilladelse, man har i Danmark (fx visum, asyl, familiesammenført)

Permanent ophold – tidsubegrænset ophold

Pocket money / lommepenge – ydelser, som asylansøgere modtager, kaldes populært for lommepenge

Positiv / negativ – asylansøgere bruger som regel disse udtryk for asyl eller afslag

Processuelt ophold – ikke opholdstilladelse, men lov til at opholde sig i Danmark under en sags behandling

Registreringstal – antallet af asylsager, som overgår i realitetsbehandling (efter at Dublin-sager er trukket fra og lagt til)

Samarbejde – når man har fået afslag på asyl, indkaldes man til samtale hos Hjemrejsestyrelsen, som opfordrer til at underskrive en erklæring om at man vil udrejse frivilligt og samarbejde om rejsen

Spontan flygtning – en asylansøger, som selv ankommer til landet og søger om asyl

TUB – tidsubegrænset ophold / permanent ophold

Tålt ophold – en status, man kan få, hvis man er udvist eller omfattet af udelukkelsesgrunde, men risikerer dødsstraf eller anden umenneskelig behandling i sit hjemland

UMI – uledsaget mindreårig asylansøger

Udrejseposition – en afvist asylansøger, som skal rejse hjem (sagen er afgjort og lukket)

Udsendelseshindringer – problemer med at gennemføre udrejse kan enten skyldes hjemlandet eller andre faktorer

Udsendelsesstop – i perioder foretages der ikke udsendelser til visse lande, hvis de er for farlige eller hvis der ikke er en fungerende myndighed

Udelukkelsesgrunde – ifølge Flygtningekonventionen skal man udelukkes fra at opnå asyl, hvis man selv har foretaget overgreb eller menneskerettighedskrænkelser

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees / FNs Flygtningehøjkommissariat

Visitering – boligplacering i kommune foretages af Udlændingestyrelsen efter en særlig fordelingsnøgle

Overførsel / tilbageførsel – termer vedr. Dublin-sager: overførsel er sager hvor der kun er registreret fingeraftryk, tilbageførsel er sager hvor ansøger har søgt asyl i det andet land

OHCHR – FNs sekretariat for Menneskerettigehdskomiteerne Geneve

Medvirkenserklæring – når man ar fået afslag på asyl, indkaldes man til samtale hos Rigspolitiets Udlændingeafdeling, som opfordrer til at underskrive en erklæring om at man vil udrejse frivilligt og samarbejde med politiet

NUC – Nationalt Udlændinge Center hos Rigspolitiet

Refoulement – Flygtningekonventionen indeholder et forbud mod udsendelse til et land, hvor man kan risikere, at en person vil blive sendt videre til det land, hvor personen er i fare (altså en slags kædeansvar)

Sprogtest – foretages i sager, hvor man tvivler på, at personen oplyser sin sande nationalitet. Der laves en lydoptagelse, som oftest sendes til sprogeksperter i udlandet

Åbenbart grundløs / ÅG – en procedure, hvor det vurderes at der ikke er grundlag for asyl

Åbenbart grundløs hasteprocedure / ÅGH – en procedure, hvor det vurderes at der ikke er grundlag for asyl alene pga. det land, som ansøger kommer fra

Åbenbar tilladelse – en hurtigere procedure, hvor muligheden for at opnå asyl på forhånd anses for meget stor